Zborník vedeckých prác Právo – obchod – ekonomika je periodicky vydávaný zborník, ktorý sa vydáva každoročne pri príležitosti konania vedeckého medzinárodného sympózia s rovnakým názvom Právo – obchod – ekonomika. Vydáva sa už niekoľko po sebe nasledujúcich rokov a v roku 2024 bude vydaný po trinástykrát. Všetky príspevky obsahujú nielen riešenie aktuálnych otázok v intenciách de lege lata, ale autori jednotlivých príspevkov neopomínajú do nich zahrnúť aj úvahy a návrhy de lege ferenda tak v rámci národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Je potrebné vyzdvihnúť aj medzinárodný prvok zborníka Právo – obchod – ekonomika z dôvodu, že autormi príspevkov nie sú len zástupcovia slovenskej akademickej obce a aplikačnej praxe, ale aj medzinárodnej, čím dochádza k označeniu vedeckého sympózia ako medzinárodné. Keďže zborník je zostavený a publikovaný v rámci riešenia vedeckých programov, úvahy autorov prezentované v jednotlivých vedeckých štúdiách sú na úrovni akademických úvah, ktoré môžu prispieť k riešeniu zložitých právnych otázok.

Vedecký výbor sympózia, ako aj vydavatelia zborníka Právo – obchod – ekonomika si uvedomujú potrebu integrity vedeckých publikácií a potrebu dodržiavania etických kritérií pri vedeckom bádaní a publikovaní. Vedecký výbor sympózia a vydavatelia dbajú na to, aby v zborníku Právo – obchod – ekonomika boli uverejňované pôvodné vedecké práce, pričom v rámci svojej činnosti prijíma opatrenia na predchádzanie plagiátorstvu, a to aj prostredníctvom štandardného recenzného konania založeného na princípe „double-blind peer review“. Zároveň však umožňuje slobodu vedeckého vyjadrovania a vedeckú diskusiu.

Vydavatelia zborníka Právo – obchod – ekonomika sa preto v plnom rozsahu stotožňujú s princípmi publikačnej etiky deklarovanými a publikovanými na stránkach Committee on Publication Ethics.