Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a Ústavom štátu a práva SAV.

Sympózium predstavuje spojenie teórie a aplikačnej praxe, a tak na sympóziu sa stretávajú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, zástupcovia bánk a orgánov štátnej a verejnej správy.

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

  1. Základné východiská a otvorené otázky rekodifikácie súkromného práva (najmä so zreteľom na oblasť obchodného práva)
  2. Riešenie krízového stavu podnikateľa normami konkurzného a obchodného práva
  3. Umelá inteligencia a právo: Vplyv umelej inteligencie na normotvornú činnosť štátu a rozhodovanie súdov

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantových projektov APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty a APVV-17-0561 Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom sympózia je taktiež vytvorenie možnosti pre širšiu diskusiu týkajúcu sa frekventovaných otázok právnej vedy a praxe a zároveň vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutia a diskusie.

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český, anglický