Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Vedecké sympózium bude už tradične organizované v spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a Ústavom štátu a práva SAV.

Sympózium predstavuje spojenie teórie a aplikačnej praxe, a tak na sympóziu sa stretávajú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, zástupcovia bánk a orgánov štátnej a verejnej správy.

Organizátori medzinárodného sympózia sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právnej úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i nižšie uvedené okruhy vedeckých a legislatívnych problémov, ktorým sa organizátori rozhodli venovať podrobnú pozornosť:

  1. Potenciál rozhodcovského konania pre riešenie obchodných sporov  
  2. Aktuálne výzvy v oblasti obchodného práva a konkurzného práva  
  3. Rok 2024 – rok umelej inteligencie ? 

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantových projektov APVV-19-0424 Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie a APVV-21-0336  Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie.

Cieľom sympózia je taktiež vytvorenie možnosti pre širšiu diskusiu týkajúcu sa frekventovaných otázok právnej vedy a praxe a zároveň vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutia a diskusie.

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český, anglický