Príspevky je potrebné odovzdávať podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.

Informácia o zasielaní príspevkov bude upresnená v dohľadnej dobe.

Príspevky, ktoré budú spĺňať organizátormi stanovené náležitosti a ktoré po úspešnom anonymnom recenznom konaní budú recenzentmi odporúčané na publikovanie, budú publikované v recenzovanom zborníku príspevkov z vedeckej konferencie.

Tie príspevky, ktoré budú vyhodnotené ako obzvlášť kvalitné, budú zaradené do recenzovaného zborníka príspevkov z vedeckej konferencie, ktorý organizátori konferencie postúpia na zaradenie do databázy Web of Science a Scopus.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do niektorého z uvedených zborníkov príspevok, ktorý:

  • nebude rešpektovať pokyny uvedené vo vzore alebo
  • nebude súvisieť s témou konferencie alebo
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi alebo
  • bude zaslaný po stanovenom termíne alebo
  • obsahovo nebude napĺňať kritériá kladené na pôvodnú vedeckú prácu.