Je verejná ochrankyňa práv. Okrem toho pôsobí na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave na funkčnom mieste profesora pre obchodné právo so zodpovednosťou za rozvoj obchodného práva. Ako členka Academy of European Private Lawyers, Pavia, Taliansko, participuje na zjednocovaní európskeho zmluvného práva (prof. Gandolfi), ako členka správnej rady European Company Law, International Association, Krakov, Poľsko, sa zúčastňuje pripomienkovania návrhov v oblasti európskeho práva obchodných spoločností a zmluvného práva.

Je profesorom na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od 1. februára 2019 zastáva funkciu rektora Univerzity Komenského. V rokoch 2012 – 2015 bol predsedom Rekodifikačnej komisie pre nové civilné procesné právo. Po dovŕšení rekodifikácie bol ministrom spravodlivosti od 1. júla 2015 vymenovaný za predsedu Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje širokému spektru problémov občianskeho práva. V súčasnosti je rektorom Univerzity Komenského v Bratislave.

Je profesorom a vedúcim Katedry obchodného práva na Právnickej fakulte MU v Brne. V rámci pedagogickej, ale aj aplikačnej praxe sa zameriava na otázky obchodného práva ako celku, otázky verejnoprávnej regulácie podnikania, na súťažné právo a záväzkové právo

Je riaditeľom Ústavu štátu a práva SAV. V rámci vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasť obchodného a finančného práva, ochranu osobnostných práv a slobody prejavu. Je členom Súdnej rady SR.

Pôsobí ako docent na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty TU v Trnave. V oblasti praxe sa zameriava najmä na korporačné právo, obchodné právo, ochranu spotrebiteľa, medzinárodné právo súkromné a procesné a na obchodnú arbitráž. Od roku 2010 je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Pôsobí aj ako rozhodca v obchodných sporoch, vrátane medzinárodnej arbitráže.

Je výskumným pracovníkom Ústavu štátu a práva AV ČR, členom Legislatívnej rady vlády. Bol členom mnohých rekodifikačných komisií pre prípravu významných legislatívnych aktov. Zároveň je členom redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov ako napríklad Právník, Obchodněprávní revue a pod.

Advokát JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. patrí medzi popredných odborníkov na oblasť občianskeho práva. Svoje vedomosti aplikuje nielen v praxi ako advokát, ale aktívne sa venuje aj publikačnej činnosti a súčasne je aj členom Redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokácie. Pôsobí v rekodifikačných komisiách pre rekodifikáciu viacerých legislatívnych aktov na Slovensku. Zároveň je aj spoluautorom viacerých odborných publikácií a komentárov k zákonom.