Poplatky

Konferenčné poplatky

Vyberte si prosím z nasledujúcich poplatkov podľa Vašej participácie na konferencii.120

Aktívna účasť

Poplatok záhrňa:

 • pracovné materiály
 • zborník
 • občerstvenie
 • raut 04.11.2020
 • obed a večera 05.11.2020
Registrovať sa

100

Pasívna účasť

Poplatok záhrňa:

 • pracovné materiály
 • zborník
 • občerstvenie
 • raut 04.11.2020
 • obed a večera 05.11.2020
Registrovať sa

70

Sprevádzajúca osoba

Poplatok záhrňa:

 • raut 04.11.2020
 • obed a večera 05.11.2020
Registrovať sa
 • Do textu (resp. do poznámky) uveďte svoje meno!
 • V prípade neúčasti na sympóziu sa konferenčný poplatok nevracia
 • Faktúry budú vystavované hromadne všetkým účastníkom sympózia, a to až po uhradení konferenčného poplatku.
 • Účastníkom budú faktúry odovzdávané priamo na sympóziu, resp. odoslané po konaní sympózia.

Termín úhrady konferenčného poplatku: 15.10.2019
Príjemca: Univerzita P.J.Šafárika, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovensko
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinská 32, 810 05 Bratislava 15, Slovensko
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, Variabilný symbol: 1601, Konštantný symbol: 0308
SWIFT: SPSRSKBA