Vyberte si prosím z nasledujúcich poplatkov podľa Vašej participácie na konferencii.

Aktívna účasť – 150 €

 • pracovné materiály,
 • zborník,
 • občerstvenie,
 • raut 25.10. 2023,
 • obed a večera 26.10. 2023.

Pasívna účasť – 120 €

 • pracovné materiály,
 • občerstvenie,
 • raut 25.10. 2023,
 • obed a večera 26.10. 2023.

Sprevádzajúca osoba – 100 €

 • raut 25.10. 2023,
 • obed a večera 26.10. 2023.
 • Do textu (resp. do poznámky) uveďte svoje meno!
 • V prípade neúčasti na sympóziu sa konferenčný poplatok nevracia
 • Faktúry budú vystavované hromadne všetkým účastníkom sympózia, a to až po uhradení konferenčného poplatku.
 • Účastníkom budú faktúry odovzdávané priamo na sympóziu, resp. odoslané po konaní sympózia.

Termín úhrady konferenčného poplatku: 30.09. 2023, najneskôr do 05.10. 2023.
Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovensko
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovensko
IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, Variabilný symbol: 1601, Konštantný symbol: 0308
SWIFT: SPSRSKBA