12. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2023

 • 25.10. – 27.10. 2023
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 1. Zastúpenie v súkromnom práve.
 2. Spriaznené osoby v korporačnom a konkurznom práve.
 3. Aktuálne otázky právnej regulácie umelej inteligencie.
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika XII. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, 2023, s. 404 (PDF)

11. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2022

 • 26.10. – 28.10. 2022
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 1. Zásahy verejnej moci do podnikania a obchodovania.
 2. Aktuálne výzvy obchodného a konkurzného práva.
 3. Vplyv inovácií a moderných technológií na obchodovanie.
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika XI. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, 2022, s. 298  (PDF)

10. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2021

 • 20.10. – 22.10. 2021
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 1. Otvorené problémy obchodného práva so zreteľom na riešenie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej tzv. pandémiou (koronakrízou),
 2. Aktuálne otázky korporačného práva v EÚ,
 3. Umelá inteligencia a právo: Vplyv umelej inteligencie na normotvornú činnosť štátu a rozhodovanie súdov.
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika X. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, 2021, s. 266 (PDF)

9. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2019

 • 23.10. – 25.10. 2019
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
 1. Rekodifikácia súkromného práva hmotného
 2. Ochrana veriteľov v obchodnom práve
 3. Právne a technické aspekty umelej inteligencie
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika IX. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, 2019, s. 572 (PDF)

8. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2018

 • 07.11. – 09.11.2018
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky
  2. Obchodné, daňové a finančné aspekty financovania obchodných spoločností
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VIII. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, 2018, s. 317 (PDF)

7. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2017

 • 11.10. – 13.10.2017
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Legislatívne zmeny v oblasti práva obchodných spoločností
  2. Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky
  3. Rekodifikácia civilného procesného práva
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VII. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2017, s. 523 (PDF)

6. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2016

 • 26.10. – 28.10.2016
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Pôsobenie inštitútov verejného a súkromného práva na obchodné vzťahy
  2. Rekodifikácia súkromného práva
  3. Aktuálne otázky elektronizácie v podnikaní.
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s.648 (PDF)

5. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2015

 • 21.10. – 23.10.2015
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. KORPORÁCIE – KONTRAKTY – KODIFIKÁCIE – KONTEXTY
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J., HUČKOVÁ, R. (eds.): Právo, obchod, ekonomika V. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s.619 (PDF)

4. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2014

 • 27.10. – 29.10.2014
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Efektívnosť právnych inštitútov súkromného a verejného práva v spojitosti s prebiehajúcou globálnou hospodárskou a finančnou krízou
  2. Moderné rekodifikačné trendy v Slovenskej republike s prihliadnutím na európske dimenzie
  3. Rozhodcovské konanie v Slovenskej republike – stav de lege lata – komparatívne, aplikačné a legislatívne dôsledky
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika IV. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2014, s. 651 (PDF)

3. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2013 

 • 06.11. – 08.11.2013
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Všeobecné, teoretické a aplikačné aspekty obchodného práva v kontexte právnej regulácie ekonomiky
  2. Problematika obchodných korporácií vrátane európskych kontextov
  3. Medzinárodná obchodná arbitráž a jej širšie aspekty
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika III. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2013, s. 771 (PDF)

2. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2012 

 • 24.10. – 26.10.2012
 • Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Rekodifikácia súkromného práva v štátoch „Višegrádskej štvorky“
  2. Právo-Obchod-Ekonomika (vzájomné interakcie)
  3. Fúzie obchodných spoločností
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika II. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012

1. ročník Medzinárodné sympózium PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA 2011

 • 26.10. – 28.10. 2011
 • Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 • Témy konferencie:
  1. Zmluvný systém súkromného práva z aspektu rekodifikačných tendencií
  2. Pôsobenie inštitútov verejného práva a práva súkromného na regulačný systém ekonomiky
  3. Právo medzinárodného obchodu – obchodná arbitráž
 • Zborník – SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.): Právo, obchod, ekonomika. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, s.   (PDF)