Pozn. Zmena program vyhradená!

Prednáška – trvanie 15 minút

(Kongresová hala (Congress Hale))

13:30 – 15:00 hod. – Registrácia účastníkov/Registration of the participants

15:30 hod. – OTVORENIE SYMPÓZIA/OPENING OF THE CONFERENCE

 

I. BLOK/Section (15:30 – 16:45 hod.)

 • doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD. (Právnická fakulta UK) – Prokurista v advokátskej obchodnej spoločnosti
 • JUDr. Zuzana Adamová, PhD. (Právnická fakulta TU) – Špecifiká nepriameho zastúpenia organizáciami kolektívnej správy
 • JUDr. Jakub Podušel – JUDr. Daniel Kello (Slovenská sporiteľňa, a.s.) – Právne prekážky renesancie družstevného bývania na Slovensku
 • doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) – Právne aspekty účtov vo zvláštnom režime

 

Diskusia (Discussion) / Prestávka (Coffee Break)

 

II. BLOK/Section (17:00 – 18:30 hod.)

 • prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (Právnická fakulta UMB) – Zánik hmotných a procesných práv veriteľa spriaznených pohľadávok v insolvenčných konaniach
 • JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. (Ústav štátu a práva, SAV) – Veriteľ poskytujúci finančné služby dlžníkovi ako spriaznená osoba v konkurze
 • prof. Dr hab. Piotr Pinior (Faculty of Law and Administration, University of Silesia) – Legal status and the scope of representation of a company’s liquidator

 

Diskusia (Discussion)

 

19:00 – Slávnostná recepcia/Reception (Slnečná reštaurácia, Sun Restaurant)

(Kongresová hala (Congress Hale))

 

I. BLOK/Section (9:00 – 10:15 hod.)

 • prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita) – Zahraničné trustové štruktúry v judikatúre českých „najvyšších súdov“
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) – Decentralizované autonómne organizácie
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) – Spoločná tvorba prejavu vôle korporácie (o.i. pravidlo štyroch očí)
 • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) – Konkurencia zmluvných a zákonných nárokov a ich riešenie v judikatúre českého NS

 

Diskusia (Discussion) / Prestávka (Coffee Break)

 

II. BLOK/Section (10:30 – 12:00 hod.)

 • prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. – JUDr. Barbora Grambličková, PhD. (Právnická fakulta UK) – Záujmy spoločníkov a veriteľov pri delení zdrojov zo spoločnosti a povinnosti štatutárneho orgánu
 • doc. Dr. Angelika Mašurová (Právnická fakulta UK) – Právo dlžníka na správu svojho majetku verzus záujem veriteľov podľa rakúskeho Reštrukturalizačného poriadku
 • doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. (Právnická fakulta UK) – Mikroekonomické a makroekonomické aspekty úpadku firiem

 

Diskusia (Discussion) / Obed (Lunch)

 

III. BLOK/Section (15:00 – 16:00 hod.)

 • doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. (Právnická fakulta UK) – Nahradenie súhlasu skupiny v preventívnej reštrukturalizácii
 • Dr. Mateusz Żaba – Aktuálne mechanizmy preventívnej reštrukturalizácie v poľskom Zákone o reštrukturalizácii a transpozícia Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/1023
 • doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. (Právnická fakulta UPJŠ) – Nákladovosť reštrukturalizačných procesov pri odpise pohľadávok

 

Diskusia (Discussion) / Prestávka (Coffee Break)

 

IV. BLOK/Section (16:15 – 17:30 hod.)

 • JUDr. Dominika Cukerová, PhD. (Právnická fakulta UPJŠ) – Význam spriaznených osôb pri výkone správcovskej činnosti
 • Mgr. Petra Janotová (Valko & Volný, s.r.o.) – Spriaznenosť bankového veriteľa v insolvenčných konaniach podľa úvah konkurzného súdu
 • Mgr. Lóránt Kálmán (Slovenská sporiteľňa, a.s.) – Zmluvné oprávnenia bankového veriteľa a riziko spriaznenosti v insolvencii dlžníka
 • Mgr. JUDr. Lucián Török (Právnická fakulta UPJŠ) – Spriaznené pohľadávky v malom konkurze
 • Mgr. Dominik Mizerski (Faculty of Law and Administration, University of Silesia) – The regime of related party transactions in joint stock companies under Polish law

Kongresová hala, Lovecký salónik

(Congress Hale, Hounting Lounge)

 

I. BLOK/Section (8:30 – 9:30 hod.)

 • Workshop „Právo ako kód – pohľad Leonarda da Vinci“ (potrebná registrácia) – Miesto: Lovecký salónik

 

Diskusia (Discussion) / Prestávka (Coffee Break)

 

II. BLOK/Section (9:45 – 11:00 hod.)

 • doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. – Umelá inteligencia pri uzatváraní a plnení zmluvy
 • Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M., JUDr. Vojen Güttler (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) – Umelá inteligencia a nezávislosť a nestrannosť súdov a sudcov
 • Mgr. Monika Mareková, M.Jur. (Právnická fakulta UK) – Dopad použitia systémov umelej inteligencie na predpojatosť a ľudské práva
 • JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova) – Business Judgment Rule a využitie AI
 • JUDr. Jana Guričová (AK Kocián, Šolc, Baláštik) – Hľadanie právnej osobnosti umelej inteligencie

 

III. BLOK/Section (11:15 – 13:00 hod.)

 • prof. Dr hab. Monika Namyslowska (Faculty of Law and Administration, University of Lodz) – Charting the Path for Digital Fairness: Consumer Law at the Crossroads of AI-Powered Transformation and Traditional Legal Foundations
 • Assist. Prof. Iwona Gredka-Ligarska, PhD. (Faculty of Law and Administration, University of Silesia) – Employer as an AI system operator and noncontractual civil liability for damage caused by AI systems: EU and Chinese perspectives
 • Mgr. Alexandra Olbryk (Faculty of Law and Administration, University of Lodz) – „Other users also like…“ – A Perspective on Recommender Systems in the DSA
 • Mgr. Magdalena Małecka – Agnieszka Franczak, Ph.D. (Jagellonian University in Krakow, Law and Administration Department) – Attorney-client privilege in Polish tax law cases: witness evidence and reporting of tax schemes (MDRs) – identification of risks
 • Marcin Kiełbasa, Ph.D. (Krakow University of Economics, Faculty of Economics, Finance and Law) – Digitalisation and reliefs to the rescue (of entrepreneurs)? On recent EC’s proposals which could boost competitiveness and resilience of SMEs in the EU

 

Záver (Conclusion) / Kongresová hala (Congress Hale)