1. deň sympózia – 26.10.2022

Sekcia: Zásahy verejnej moci do podnikania a obchodovania

13:00 – 14:00 hod. – Registrácia účastníkov

14:00 hod. – Otvorenie sympózia (doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach)

 

I. BLOK (14:15 – 15:30 hod.)

 1. prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – „Judiciálne variácie na vznik pohľadávky na náhradu trov konania a jej uspokojovanie v insolvenčnom konaní“
 2. doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava – „O predvídateľnosti a nielen v oblasti práva“
 3. prof. JUDr. Ján Husár, CSc., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „Spoločnosť s ručením obmedzeným bez základného imania“
 4. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „Verejnoprávne aspekty ochrany majiteľov práv na označenie“

Diskusia / Prestávka  

 

II. BLOK (16:00 –17:30 hod.)

 1. prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – „Banková finančná asistencia“
 2. doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha –  „Kontraktační povinnost k uzavření bankovní smlouvy“
 3. prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – „Diskvalifikácia fyzických osôb – vyvážený zásah do práv fyzických osôb podľa slovenskej právnej úpravy?“
 4. doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – „Kontrola podnikateľského rozhodovania riadiacich orgánov obchodnej spoločnosti verejnou mocou“
 5. prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne –  Stát trhotvorný a stát trhoborný, aneb mezi zbytkovým trhem (se zbytkovou soutěží) a zbytkovou regulací

Diskusia / Prestávka

 

III. BLOK (17:45 – 18:45 hod.)

 1. doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta – „Krizová opatření jako nedostatek způsobilosti pronajatých prostor“
 2. doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Ing. Zuzana Chlumská, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní; Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha – „An alternative view of financial literacy and working with savings“
 3. JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha – „Praktické dopady problematického nastavení vynucování rozpočtové kázně v ČR“

Diskusia

19:00 hod. – Slávnostná recepcia

 

2. deň sympózia – 27.10.2022

Sekcia: Aktuálne výzvy obchodného a konkurzného práva

 

I. BLOK (9,00 – 10.15 hod.)

 1. doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – „Prieskum rozhodnutí orgánov nadácie“
 2. prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno,   JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha – Postavení beneficientů fundací a jejich možná ochrana při porušení povinností správní rady
 3. doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha – Odpovědnost správní rady při přímé/nepřímé roli nadace v koncernu“

Diskusia / Prestávka

 

II. BLOK (10.30 – 12.00 hod.)

 1. JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha – Prorogační dohoda a její aplikační problémy v kontextu soudní praxe“ 
 2. JUDr. Klára Hurychová , Ph.D., Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha – Odpovědnost faktického vedoucího“
 3. prof. dr hab. Piotr Pinior, Faculty of Law and Administration University of Silesia in Katowice – „New Provisions on Groups of Companies under Polish Law – Selected Issues“
 4. Mgr. Mateusz Żaba, PhD., Faculty of Law and Administration University of Silesia in Katowice – „Niekoľko úvah k poľskej úprave tzv. záväzných pokynov vydávaných v koncernoch“
 5. Mgr. Aneta Paleczna, Faculty of Law and Administration University of Silesia in Katowice – „Piercing the corporate veil“

Diskusia / OBED

 

III. BLOK (15,00 – 15,40 hod.)  

 1. JUDr. Tomáš Melišek, advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava – „Finančná asistencia – aplikačná prax“
 2. JUDr. Ing. Martin Drotár, JUDr. Daniel Kello, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – „Zákaz finančnej asistencie: brzda M&A trhu a priestor na legislatívnu zmenu“

Diskusia / Prestávka

 

IV. BLOK (15,50 – 16,45 hod.)  

 1. Ing. Peter Brecík, Tatra banka, a.s., Bratislava – „Aspekty finančného manažmentu, reportingu a účtovníctva v spoločnostiach v úpadku, hroziacom úpadku. Úloha špecializovaného správcu pri ich odbornom posúdení“
 2. JUDr. Viliam Myšička, advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava – „Poradca, jeho úloha, zodpovednosť, odmeňovanie a možné praktické problémy pri preventívnej reštrukturalizácii“
 3. JUDr. Martin Provazník, advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS, Bratislava – „Určovanie hroziaceho úpadku“

Diskusia / Prestávka

 

V. BLOK (17,00 – 18,00 hod.)

 1. JUDr. Dominika Cukerová, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „O ingerencií verejnej moci pri preventívnej reštrukturalizácií“
 2. doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „Dopady novej insolvenčnej regulácie na postavenie veriteľov pri verejnej preventívnej reštrukturalizácii“
 3. Mgr. JUDr. Lucián Török, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „Neverejná preventívna reštrukturalizácia – inštitút preventívneho konania v právnom poriadku Slovenskej republiky“ 

 

3. deň sympózia – 28.10.2022

Sekcia: Vplyv inovácií a moderných technológií na obchodovanie

 

I. BLOK (9:00 – 10:15 hod.)  

 1. prof. UEK Dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca, Faculty of Economics, Cracow University of Economics – “Transhumanism and Technological Revolution (Rev. 4.0) – Challenges, opportunities and threats”
 2. prof. Mariusz Fras, University of Silesia, Katowice – “The customer protection model in insurance services and the use of artificial intelligence”
 3. JUDr. Vojen Güttler, Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha – „Několik poznámek k problematice umělé inteligence v normotvorbě a rozhodování soudů“
 4. JUDr. Michal Toman, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „Vývoj RegTech a možnosti aplikácie umelej inteligencie“

Diskusia / Prestávka

 

II. BLOK (10:30 – 12:00 hod.)  

 1. Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Praha –  „Právní otázky spojené s personalizací obchodních vztahů na internetu pomocí umělé inteligence“
 2. doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – „Harmonizácia digitálneho zmluvného práva a nároky pri vadách digitálneho plnenia“
 3. doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD., JUDr. Soňa Simić, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – „K vybraným otázkam zdaňovania digitálnej ekonomiky“
 4. Dr Marcin Kiełbasa, Faculty of Economics, Finance and Law, Cracow University of Economics – Remote work provisions in Poland as a means of intervention in business of posting of workers – amendments that make everyone happy?“
 5. Diskusia

 

VYHODNOTENIE A ZÁVER PODUJATIA

Pozn.

 • Zmena program vyhradená!
 • Prednáška – trvanie 15 minút