Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

1) Otvorené problémy obchodného práva so zreteľom na riešenie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej tzv. pandémiou (koronakrízou).

2) Aktuálne otázky korporačného práva v EÚ.

3) Umelá inteligencia a právo: Vplyv umelej inteligencie na normotvornú činnosť štátu a rozhodovanie súdov.

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantových projektov APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty a APVV-17-0561 Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti.