Príspevky je potrebné odovzdávať podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.

Príspevky je možné zasielať na e-mailovú adresu pravf-konf.poe@upjs.sk. Do predmetu správy prosím uveďte POE2023-príspevok.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníku príspevok, ktorý:

  • nebude rešpektovať pokyny uvedené vo vzore,
  • nebude súvisieť s témou konferencie,
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi,
  • bude zaslaný po stanovenom termíne alebo
  • obsahovo nebude napĺňať kritériá kladené na pôvodnú vedeckú prácu.

 

Ak príspevok zodpovedá formálnym a štrukturálnym náležitostiam uvedeným v týchto podmienkach, bude predložený minimálne dvom recenzentom na posúdenie. Recenzné konanie prebieha na princípe „double-blind peer review“. Recenzné posudky budú následne predložené vedeckému výboru sympózia, ktorý rozhodne o uverejnení alebo neuverejnení príspevku v zborníku. Vedecký výbor môže rozhodnúť aj o podmienenom uverejnení, t.j. že príspevok sa uverejní v prípade, ak autor vykoná úpravu v príspevku podľa recenzného posudku.

Tie príspevky, ktoré budú vyhodnotené v rámci recenzného konania ako obzvlášť kvalitné, budú zaradené do recenzovaného zborníka príspevkov z vedeckej konferencie, ktorý organizátori konferencie postúpia na zaradenie do databázy Web of Science.

Autor zodpovedá za to, že jeho príspevok, alebo v súvislosti s ním nedôjde k porušeniu autorských práv iných osôb, iných práv duševného vlastníctva, ako ani nedôjde k zásahu do práv na ochranu osobnosti, resp. dobrej povesti iných osôb. V prípade, ak editorovi bude v dôsledku porušenia tejto povinnosti autora uložená sankcia, povinnosť náhrady škody, resp. spôsobená iná majetková alebo nemajetková ujma, autor bude povinný nahradiť editorovi takto spôsobenú ujmu v celom rozsahu.

Zborník je zostavovaný, ako aj vydávaný v súlade s Vyhlásením o publikačnej etike.